پژوهش: پايان نامه ارشد رشته ي مديريت آموزشي: ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

گروه علوم تربيتي

 

 پايان نامه کارشناسي ارشد رشته ي مديريت آموزشي

 

ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 

استاد راهنما

دکتر قربانعلي سليمي

 

استاد مشاور

دکتر سعيد رجايي پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول: كليات تحقيق                                                                                                  

1 ـ 1 ـ بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1 ـ 2 ـ اهميت و ارزش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1 ـ 3 ـ اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1 ـ 4 ـ سئوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1 ـ 5 ـ تعريف واژه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: ادبيات و پيشينه‌ي تحقيق

2-1- تعريف سيستم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-1- عناصر سيستم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-2- اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-3- اهميت اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-1-4- ويژگي‌هاي اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-1-5- افزايش تقاضا براي اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2- تعاريف سيستم اطلاعات مديريت…………………………………………………………………………………………………………. 17

2 ـ 3 ـ تاريخچه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت……………………………………………………………………………………………… 19

2ـ 4 ـ انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي…………………………………………………………………………………………………………………. 23

2 ـ 4 ـ 1 ـ سيستم پشتيباني تصميم (DSS)……………………………………………………………………………………………… 24

2ـ 4ـ2 ـ سيستم گزارش دهي مديريت (MRS)………………………………………………………………………………………….. 25

2ـ 4ـ3 ـ سيستم‌هاي اطلاعات مديران اجرايي (EIS) ………………………………………………………………………………….. 27

2 ـ4 ـ 4 ـ سيستم خودکار اداري (OAS)…………………………………………………………………………………………………….. 28

2 ـ4 ـ 5 ـ سيستم پردازش عمليات (TPS)…………………………………………………………………………………………………. 29

2 ـ4 ـ 6 ـ سيستم خبره يا هوشمند (ES)……………………………………………………………………………………………………. 31

2 ـ5 ـ مديريت و سيستم‌هاي اطلاعات مديريت…………………………………………………………………………………………….. 32

2ـ5ـ1ـ سيستم اطلاعات مديريت و تأثیر‌هاي مديران…………………………………………………………………………………….. 33

2ـ5ـ2ـ دانش مديريت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

عنوان صفحه
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید