منبع تحقیق : پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی های تکاملی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

پایان ­نامه مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

طراحی سیستم مدیریت عملکرد با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی­های تکاملی

استاد راهنما:

دکتر عماد روغنیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات موضوع. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- معرفی موضوع پایان­نامه. 3

1-3- هدف از انتخاب موضوع. 4

1-4- مروری کلی بر ادبیات موضوع. 4

1-5- جنبه­های نوآوری موضوع. 8

1-6- کاربران نتایج. 9

1-7- روش و متدولوژی پژوهش.. 9

1-8- جمع بندی.. 10

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل دوم – مفاهیم کلی و مرور ادبیات.. 11

2-1- مقدمه. 12

2-2- ارزیابی عملکرد. 12

2-2-1- تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد. 12

2-2-2- اهداف ارزیابی عملکرد. 14

2-2-3- مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد. 14

2-2-4- ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین.. 20

2-3- کارت امتیازی متوازن. 24

2-4- تحلیل مسیر. 29

2-4-1- مفاهیم و تعاریف تحلیل مسیر. 29

2-4-2- انواع روابط بین متغیرها در نمودار مسیر. 30

2-4-3- مروری بر ادبیات موضوعی تحلیل مسیر و ارزیابی عملکرد. 31

2-5- تئوری بازی­ها 33

2-5-1- فرضیات اساسی و مفاهیم پایه­ای.. 33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5-1-1- عناصر اصلی در هر بازی.. 33

2-5-1-2- تعاریف.. 34

2-5-1-3- فرضیات اصلی.. 35

2-5-1-3-1- عاقل بودن بازیکنان. 36

2-5-1-3-2- هوشمندی بازیکنان. 36

2-5-2- طبقه­بندی بازی­ها 37

2-5-2-1- طبقه بندی بر اساس تعداد بازیکنان. 37

2-5-2-2- طبقه بندی بر اساس ایستایی و پویایی.. 38

2-5-2-3- طبقه بندی بر اساس اطلاعات.. 38

2-5-2-4- طبقه بندی بر اساس برد کل بازی.. 39

2-5-2-5- طبقه بندی بر اساس همکاری و عدم همکاری.. 39

2-5-2-4- طبقه بندی بر اساس تعداد دفعات بازی.. 40

2-5-3- یافتن جواب و حل بازی.. 40

2-5-3-1- تعادل استراتژی غالب.. 40

2-5-3-2- تعادل نش… 41

2-5-4- مروری بر ادبیات نظریه بازی­ها 41

2-6- تئوری بازی­های مشارکتی.. 47

2-6-1- ارزش شیپلی.. 48

2-6-2- کاربرد ارزش شیپلی در ارزیابی عملکرد. 49

2-7- تئوری بازی­های تکاملی.. 50

2-7-1- کاربرد تئوری بازی­های تکاملی در ارزیابی عملکرد. 55

2-8- جمع بندی.. 55

فصل سوم – متدولوژی پژوهش… 57

3-1- مقدمه. 58

3-2- متدولوژی.. 58

3-2-1- گام اول: شناسایی استراتژی­ها 61

3-2-2- گام دوم: تعیین روابط مابین استراتژی­ها به وسیله تحلیل مسیر. 63

3-2-3- گام سوم: تعیین اوزان مسیرهای استراتژیک با بهره گیری از ارزش شیپلی.. 65

3-2-4- گام چهارم: تعیین مسیر استراتژیک بهینه. 67

3-3- جمع بندی.. 69

فصل چهارم – نتایج و مطالعه موردی.. 71

 

4-1- مقدمه. 72

4-2- گام اول: شناسایی استراتژی­ها در زنجیره تامین مورد مطالعه. 73

4-3- گام دوم: تعیین روابط مابین استراتژی­ها به وسیله تحلیل مسیر. 75

4-4- گام سوم: تعیین اوزان مسیرهای استراتژیک با بهره گیری از ارزش شیپلی.. 79

4-5- گام چهارم: تعیین بهترین مسیر استراتژیک با بهره گیری از تئوری بازی­های تکاملی.. 83

4-6- جمع بندی.. 89

فصل پنجم – نتیجه­گیری و پیشنهادات آتی.. 91

5-1- مقدمه. 92

5-2- جمع بندی پژوهش.. 92

5-3- دستاوردهای پژوهش.. 94

5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 95

پیوست.. 96

فهرست مراجع. 98

واژه نامه فارسی به انگلیسی.. 104

واژه نامه انگلیسی به فارسی.. 105

 

جدول 2-1- مدلهای ارزیابی عملکرد. 18

جدول 2-2- مقالات مطالعه شده در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین.. 21

جدول 2-3- دسته­بندی موضوعی مقالات.. 23

جدول 2-4- چارچوب کلی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر BSC، بیلگاردی و بوتانی(2010) 28

جدول 2-5- طرح مربع لاتین برای یک بازی چهار نفره تکاملی.. 51

جدول 3-1- طرح مربع لاتین برای یک بازی تکاملی با داده­های حاصل از ارزش شیپلی.. 68

جدول 4-1- استراتژی­های مورد بحث در مطالعه موردی.. 74

جدول 4-2- اطلاعات شاخص­های اندازه­گیری مربوط به هر استراتژی.. 76

جدول 4-3- نتایج آماری مدل تحلیل مسیر. 77

جدول 4-4- مسیرهای استراتژیک… 79

جدول 4-5- مقادیر V(Si) محاسبه شده به وسیله AHP فازی.. 79

جدول 4-6- ارزش ائتلاف­های مسیرهای مدل. 80

جدول 4-7- طرح مربع لاتین نهایی با بهره گیری از مقادیر شیپلی بدست آمده 82

 

شکل 2-1- فرآیند دوار ارزیابی عملکرد. 13

شکل 2-2- شمای کلی مدل BSC ارائه شده توسط نورتن و کاپلان. 24

شکل 3-1- الگوریتم کلی روش این مطالعه جهت ارزیابی عملکرد. 35

شکل 3-2- مدل اولیه تحلیل مسیر. 64

شکل 4-1- مدل نهایی حاصل از تحلیل مسیر  78

چکیده

در سالهاي اخیر، مدیریت زنجیره تأمین یک عامل کلیدي براي دستیابي به مزیتهاي رقابتي به شمار مي­رود. خدمت بهتر به مشتري، افزایش درآمد و کاهش هزینه ها، ثمره بهره گیری از این فلسفه می باشد. سازمانها می توانند از طریق هدف گذاري، شناسایی و تعریف معیارها و ارزیابي عملکرد مستمر، بهبود عملکردشان را مدیریت کنند. این ارزیابي ها دید مناسبی درمورد وضعیت کسب وکار پدید می آورد. به مقصود اجرای یک سیستم ارزیابی عملکرد، تدوین وتعریف شاخص های مناسب در سطوح مختلف زنجیره ضروری می­باشد. در این پژوهش با بهره گیری از یک روش جدید به تعیین شاخص­های اندازه­گیری و استراتژی­های سازمان درقالب کارت امتیازی متوازن می­پردازیم. در این روش که تلفیقی از کارت امتیازی متوازن، تحلیل مسیر، تئوری بازی­های مشارکتی و تئوری بازی­های تکاملی می­باشد، برنامه استراتژیک سازمان تعیین می­گردد. این روش علاوه بر در نظر داشتن تمام جوانب سازمان و تعیین وضعیت فعلی سازمان برنامه­ای جهت فعالیت­های آینده سازمان نیز ارائه می­دهد. پس از معرفی کامل این روش، آ­ن­را در یک کارخانه بزرگ صنایع غذایی پیاده سازی می­نماییم و نتایج آن­را مطالعه می­کنیم.

مقدمه
در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده می باشد، بگونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در بهره گیری از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها را به عنوان یکی از علائم بیماری­های سازمان قلمداد می­نماید. نظام ارزشیابی مناسب می­تواند سازمان را از وضعیت جنبه­های مختلف کاری خود آگاه سازد و برنامه­ریزی­های آتی را برای مدیران سازمان آسان­تر و با توجه بیشتر به وضعیت سازمان هدف ریزی نماید.

همواره در طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد[1] بایستی به این نکته توجه داشت که، سیستم ارزیابی عملکرد وقتی مناسب می باشد که متوازن بوده و ابعاد مختلف را در فرآیند های سازمان پوشش دهد. از این رو سیستم ارزیابی عملکرد مناسب بایستی علاوه بر شاخص های مالی شاخص های غیر مالی را نیز در بر بگیرد. در این حالت می باشد که دید مناسبی از عملکرد سازمان و در پی آن عملکرد زنجیره تامین به دست خواهد آمد.

ابزارهای مختلفی در ابعاد مختلف ارزیابی عملکرد در مطالعات گذشته به کار برده شده­می باشد. اکثر ابزارها به مدیران سازمان­ها این امکان را می­دهند تا شاخص­های مناسب را جهت اندازه­گیری در پیکره سازمان خود جاری سازند. اما نگاه به آینده و برنامه­ریزی استراتژیک یکی از الزاماتیست که در پی یک سیستم ارزیابی عملکرد قرار دارد.

در این فصل به معرفی کلی موضوع و علت های انتخاب آن می­پردازیم. پس از مشخص شدن اهمیت موضوع، روش و متدولوژی پژوهش و کاربران این پایان نامه اظهار می­گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان