دانلود فایل: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين در صنعت قطعات پليمري خودرو با استفاده از الگوريتم ديماتل فازي FUZZY DEMATEL

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم‌و تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع

گرايش صنايع

موضوع:

شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين در صنعت قطعات پليمري خودرو بااستفاده ازالگوريتم ديماتل فازي FUZZY DEMATEL

استاد راهنما:

آقاي دكتر نيكبخش جواديان

Read more “دانلود فایل:
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين در صنعت قطعات پليمري خودرو با استفاده از الگوريتم ديماتل فازي FUZZY DEMATEL”