دانلود فرمت ورد: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشکده مهندسي صنايع

پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنايع

گرایش صنايع

عنوان:

مدل­سازی هم­زمان سيستم­های توليد سلولی پويا و قيمت فروش

استاد راهنما:

دکترنيکبخش جواديان

Read more “دانلود فرمت ورد:
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدل سازی هم زمان سيستم های توليد سلولی پويا و قيمت فروش”